Нийгмийн хариуцлага

Ханбогд сумын Баян багийн 2014, 2015 оны овоо тахилгууд болон 2015 оны 1000 ботгоны баяруудыг ивээн тэтгэв.

Ханбогд сумын Баян багийн 2014, 2015 оны овоо тахилгууд болон 2015 оны 1000 ботгоны баяруудыг ивээн тэтгэв.