Нийгмийн хариуцлага

Нийгмийн хариуцлага

Бид Нийгмийн хариуцлагын 7 үндсэн зарчимыг баримтлан ажиллаж байна.

  • Хариуцлагатай байдал
  • Хүний эрхийг хүндэтгэх
  • Ил тод байдал
  • Ёс суртахуун
  • Оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг хүндэтгэх
  • Шударга ёс, дүрэм, журам, хуулийг сахих
  • Олон улсын норм нормативыг сахих