Бидний тухай

Удирдах бүрэлдэхүүн

Ч.Энхмаа

Гүйцэтгэх захирал

С.Баттүвшин

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Ж.Оюунболд

Хуулийн зөвлөх

Ц.Азбаяр

Менежментийн зөвлөх

М.Дагвасүрэн

Авто инженер

Б.Цэндмаа

Хүний нөөцийн ахлах ажилтан

Ц.Чинбат

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

Д.Доржжигжид

Аюулгүй ажиллагааны ажилтан

Э.Сэржмядаг

Хүний нөөцийн ажилтан