Мэдээ мэдээлэл

6 сарын 29-30-ний өдрүүдэд сургалтууд явууллаа

Ханголомт групп-тай хамтран харилцаа, хандлага, ёс зүй, Өмгөөлөлийн бэрс партнерс ХХН-тай хамтран авилга, замын хөдөлгөөний  2017 оны 7 сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлж байгаа шинэ хуулийн  талаар 6 сарын  29-30-ний өдрүүдэд  сургалтууд явууллаа. Сонирхолтой сайхан сургалт хийсэн дээрх 2 компанидаа  баярллаа.