Хүний нөөцийн үйлчилгээ

Ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирал, хуулийн зөвлөх, ерөнхий менежер, санхүүгийн хэсэг, хүний нөөцийн хэсэг, аюулгүй ажиллагааны хэсэг болон тээвэр зохицуулагч, аяллын менежментийн зохицуулагч, төлөвлөгч, мэргэшсэн жолооч нар, тусгай тоног төхөөрөмжийн операторууд, инженерийн баг, авто цахилгаанчин, авто механикуудаас бүрдсэн нийт 450 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Хүний нөөцийн 50-аас доошгүй хувийг орон нутгийн ажилтнуудаар бүрдүүлэх бодлогыг барьж ажилладаг.